Total Events :33

Svjetski dan životinja 2019 - sjednica nacionalnog Savjeta za zaštitu životinja - National animal welfare council meeting during the World animal day 2019

Svjetski dan životinja 2019 - sjednica nacionalnog Savjeta za zaštitu životinja - National animal welfare council meeting during the World animal day 2019
Svjetski dan životinja 2019 - sjednica nacionalnog Savjeta za zaštitu životinja - National animal welfare council meeting during the World animal day 2019
  • Start Date :October 4, 2019

  • End Date :October 4, 2019

  • Time : 11:00 am to 1:00 pm

 

Event Description

Savjet za zaštitu životinja održao je sjednicu na Svjetski dan zaštite dobrobiti životinja, koji se obilježava 4. oktobra, a na kojem su sagledani rezultati dosadašnjih aktivnosti i utvrđeni naredni koraci na planu unapređenja dobrobiti životinja u Crnoj Gori.

Članovi Savjeta, koji je formirala Vlada prije godinu dana, sa ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti, posebno u cilju rješavanja brojnih izazova vezanih za zaštitu životinja, saglasni su da je u proteklom periodu, u saradnji sa civilnim sektorom, urađeno dosta na stvaranju sistemskih pretpostavki da se u Crnoj Gori ova oblast uredi na kvalitetan način, saopšteno je iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitane poslove.

Izraženo je, kako se navodi, zadovoljstvo zbog masovnog odziva vlasnika pasa da čipuju svoje ljubimce. Identifikacija i registracija pasa, kako su ponovili, značajna je za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu pasa i daje mogućnost za dalje sprovođenje mjera za kontrolu populacije pasa i odgovorno vlasništvo nad njima.

Savjet je odlučio da pripremi dokument kojim će lokalnim samoupravama skrenuti pažnju na neophodnost nabavke čitača za čipovane pse, kako bi bile u mogućnosti da sprovode mjere u skladu sa lokalnim odlukama o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca. Članovi Savjeta saglasni su, kako je saopšteno, da u narednom periodu treba podsticati registrovanje uzgajivačnica pasa, shodno zakonskim propisima, zašta sada postoji i dobra tehnička mogućnost kroz uspostavljeni Registar za pse.

Na sjednici je, kako navode iz Uprave, saopšteno i da će pripremljeni Nacrt strategije za kontrolu populacije pasa u narednih dvije sedmice biti stavljen na javnu raspravu. Strategija definiše mjere za kontolu populacije pasa, na bazi standarda Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). S tim u vezi, lokalne samouprave treba da definišu mjere koje mogu da primijene u skladu sa svojim specifičnostima, a na bazi smjernica koje će biti pripremljene uz nacionalnu strategiju. U istom periodu, kako je procijenjeno, biće formirana radna grupa za izradu novog Zakona o zaštiti dobrobiti životinja, kako bi se ova oblast potpuno uskladila sa EU legislativom i prevazišli problemi koji postoje u implementaciji postojećeg zakona.

Nastaviće se, ističe se, i obilasci skloništa za napuštene životinje (kućne ljubimce), u Kotoru, Budvi, Pljevljima i novoformiranim skloništima finansiranim kroz projekte podrške NVO sektoru od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a čiji je rad i upravljanje povjereno predstavnicima civilnog sektora. Predsjednica Savjeta Vesna Daković obavijestila je članove i o aktivnostima koje Ministarstvo poljoprivrede i Uprava, u saradnji sa lokalnim upravama, sprovode u dijelu odgovornog držanja proizvodnih životinja, odnosno preduzetim i planiranim akcijama za oduzimanje životinja (krava, konja i dr) koje neodgovorni držaoci ne drže u skladu sa zahtjevima za dobrobit životinja.

Izvor: www.vijesti.me

(Foto: Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitane poslove)

 

ENGLISH:


The Animal Protection Council held a session on World Animal Welfare Day, which is celebrated on 4 October, outlining the results of past activities and identifying the next steps in the field of animal welfare improvement in Montenegro. Members of the Council, formed by the Government a year ago, with the aim of improving the situation in this area, in particular with a view to addressing numerous animal protection challenges, agree that much has been done in the past period, in cooperation with the civil sector, to create systemic assumptions that in Montenegro this area is regulated in a quality manner, it was announced from the Directorate for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Affairs.

Council was reportedly pleased by the massive response of dog owners to chip their pets. The identification and registration of dogs, as they reiterated, is important for the quality of dog health care and provides an opportunity for further implementation of dog population control and responsible ownership measures. The council has decided to prepare a document to draw attention to the need for local authorities to procure a reader for chipped dogs, so that they can implement measures in accordance with local decisions on the conditions and manner of keeping pets.

Council members agree that it has been announced that in the coming period the registration of dog kennels should be encouraged, in accordance with legal regulations, why there is now also a good technical possibility through the established Dog Registry. According to the Administration, the draft Strategy for control of the dog population will be put up for public discussion in the next two weeks.

The strategy defines measures for the control of dog populations based on the standards of the World Organization for Animal Health (RES). In this regard, local governments should define measures that they can implement according to their specificities, based on guidelines that will be prepared with the national strategy. In the same period, it is estimated that a working group will be formed to draft a new Animal Welfare Act, in order to bring this area fully in line with EU legislation and to overcome problems that exist in the implementation of the existing law. The visits to the shelter for abandoned animals (pets), in Kotor, Budva, Pljevlja and newly formed shelters financed through projects of support to the NGO sector by the Ministry of Agriculture and Rural Development, whose work and management were entrusted to representatives of the civil sector, will continue .

Council President Vesna Dakovic informed the members about the activities that the Ministry of Agriculture and the Administration, in cooperation with local governments, carry out in the part of responsible keeping of productive animals, that is, the actions taken and planned to take animals (cows, horses, etc.) that are not held by irresponsible holders in accordance with animal welfare requirements.

Source: www.vijesti.me (Photo: Food, Veterinary, and Phytosanitary Affairs Directorate)

 

Post-Event Summary

 

Organised by

Savjet za zaštitu životinja Crne Gore


Listed in Event Continent: Europe