Go back

World Animal Day 2019 Awards Serbia – Priznanja ambasadora Svetskog Dana Životinja za istaknute javne ličnosti

SRPSKI

Ovim putem želimo da vas obavestimo o predstojećem obeležavanju ovog praznika životinja u našoj zemlji, kao i o priznanju koje se već petu godinu za redom tradicionalno dodeljuje istaknutim pojedincima i institucijama koje pokazuju izuzetno interesovanje i zalaganje za promociju dobrobiti i zaštite životinja u našoj zemlji. Dobitnica ovogodišnjeg priznanja je Gorica Popović, poznata glumica i veliki ljubitelj životinja. Priznanje je zaslužila svojim brojnim zalaganjima za zaštitu kućnih ljubimaca i promocijom njihove dobrobiti, kroz medijske nastupe, izjave i konkretne akcije u kojima je isticala važnost uloge koje imaju upravo životinje, ali i celokupni živi svet i priroda.

Svetski dan zaštite životinja obeležava se 4. oktobra još od 1931. godine. Počelo je u Firenci na konvenciji ekologa. U to vreme ovaj dan se proslavljao kao dan sv. Franje Asiškog, sveca zaštitnika životinja i životne sredine. Vremenom je izgubio svoje versko obeležje i odavno predstavlja praznik svih ljubitelja i zaštitnika životinja bez obzira na veru i naciju. Ovog dana sve organizacije za zaštitu životinja i svi azili za životinje u svetu otvaraju svoja vrata za posetioce, organizuju informativno-edukativne štandove, radionice, razne vrste edukacija, grupna druženja, prikupljanje donacija i razne druge aktivnosti. Mreža Svetskog dana životinja okuplja sve organizacije koje proslavljaju ovaj dan, a sve radi što bolje i efikasnije zaštite životinja i promocije njihove dobrobiti. Proslava ovog dana biće organizovana u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i drugim gradovima širom zemlje, gde će se u školama, vrtićima, društvima za zaštitu životinja i drugim institucijama i preduzećima organizovati različite aktivnosti i manifestacije.

Svake godine nastojimo da skrenemo posebnu pažnju na određenu oblast zaštite životinja, a ove godine to je problem preterane eksploatacije prirodnih resursa, pre svega u cilju proizvodnje dodatnih biljnih kultura kojima je potrebno prehraniti farmske životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani. Upravo zbog toga je ove godine i došlo do nezapamćenih požara u oblastima Amazona, gde su izgoreli milioni kvadratnih kilometara šuma i milijarde životinja koji su zajedno predstavljali neprocenjivo blago naše planete.

Ivan Kurajov

Ambasador Svetskog dana životinja za Srbiju

 

ENGLISH

We would like to inform you about the forthcoming celebration of this holiday of animals in our country, as well as the recognition that has been traditionally awarded for the fifth consecutive year to prominent individuals and institutions who show great interest and commitment to promoting the welfare and protection of animals in our country. The winner of this year’s award is Gorica Popovic, a well-known actress and great animal lover. She has earned this recognition for her numerous efforts to protect pets and promote their well-being, through media appearances, statements and concrete actions in which she emphasized the importance of the role of animals, but of the entire wildlife and nature.

World Animal Day has been celebrated on 4 October since 1931. It started in Florence at an ecology convention. At that time this day was celebrated as St. Francis of Assisi, the patron saint of animals and the environment. Over time, it has lost its religious character and has long been a holiday for all animal lovers and protectors, regardless of religion or nation. These days, all animal welfare organizations and all animal shelters in the world are opening their doors for visitors, organizing information and educational booths, workshops, various types of education, group gatherings, donation gathering and various other activities. World Animal Day Network brings together all the organizations celebrating this day to do the best and most effective protection for animals and the promotion of their well-being. The celebration of this day will be organized in Belgrade, Novi Sad, Pancevo and other cities across the country, where various activities and events will be organized in schools, kindergartens, animal welfare societies and other institutions and businesses.

Every year, we strive to draw particular attention to a particular area of ​​animal protection, and this year this is a problem of over-exploitation of natural resources, primarily in order to produce additional plant crops that need to be fed to farm animals used in human consumption. This is exactly why this year saw unprecedented wildfires in the Amazon, where millions of square kilometers of forests and billions of animals were burned together – they represented the priceless treasure of our planet.

Ivan Kurajov

World Animal Day Ambassador for Serbia

Back to the top
Website by AgencyForGood

Copyright 2024. All Rights Reserved